Een uiteenzetting over OM

OM is een gestileerde versie van de syllabe AUM ( uitgesproken als OM ). Om wordt beschouwd als de oorsprong van alle klanken en geluiden. OM is de meest verheven klank, geluid in haar zuiverste vorm.

In de Yoga-sutra van Patanjali wordt mediteren over de klank OM en haar betekenis genoemd als een van de wegen die naar samadhi, verlichting voert.

Tijdens een lezing in de vroege morgen gaf Swami Chidananda eens een uiteenzetting over OM. Hieronder volgt de hele tekst van deze lezing.

OM is het symbool van het Allerhoogste. Het staat voor God. Het verwijst naar je eeuwige verblijf, je duurzame staat van Sat-Chit-Ananda ( Bestaan- Bewustzijn- Zaligheid). OM is het Licht der lichten, voorbij alle duisternis.

OM omvat alle begrippen in verband met God en het kosmische Bewustzijn. OM is het symbool van dat wat aan de basis ligt van alle religies en dat alle religies overstijgt. Het is het symbool van dat wat wordt vereerd in alle gebedsplaatsten. Het is het volmaakte symbool, geopenbaard aan de oude zieners, van dat wat wordt verheerlijkt in alle Schriften van de wereld.

OM is geen letter van het alfabet. Het is geen woord dat is afgeleid van een of andere wortel. Alle Sankrit-woorden zijn afgeleid van bepaalde wortels en worden verbogen op een welbepaalde wetenschappelijke wijze.

OM overstijgt echter alle woorden en letters. Het is het unieke klanksymbool van het Ongemanifesteerde. Het is een samengesteld klanksymbool, een combinatie van A, Oe en M. A is de eenvoudigste, minst ingewikkelde primaire klank. Hij vergt niet de minste inspanning van de spraakorganen. A is een klank die spontaan ontstaat wanneer je de navel krachtig intrekt en de mond opent. Het is de eerste klank die een baby maakt en is ook symbool voor het begin van de schepping. De klank Oe loopt over de tong en symboliseert de voortzetting van de schepping . M sluit het volledige spraaksysteem af. Het is de eindklank, die alle mogelijke klankvariaties omvat. Van alle klanken zijn A en M de grensposten. OM is dus “omni”, alfa en omega, de bron van alle klanken.

Alle zichtbare vormen zijn uitdrukkingen van de betekenis van woorden. Zij zijn de uiteindelijke zichtbare uitdrukking van wat verborgen ligt in letters en klanken. Woorden zijn immers klankvariaties voortgebracht door de stem. Alle uitgesproken woorden zijn onafscheidelijk verbonden met OM. Ze zijn ontstaan uit OM. Ze zijn vervat in OM. Daarom is in OM het hele heelal latent aanwezig. Uit OM ontstaan alle dingen. Het is het volmaakte symbool van van de Ongemanifesteerde Werkelijkheid. OM Is die Werkelijkheid; tijdloos, eeuwig, oneindig, voorbij ruimte. OM is diepe vrede. OM is onbeschrijfelijke zaligheid. OM is het heldere licht dat schijnt voorbij alle duisternis. OM is stilte. OM is het grote ontwaken. OM is de uiteindelijke verlossing, totaal, volledig. OM is het begin, de voortzetting, het midden en het einde. Het is de zaadvorm van een oneindig aantal heelallen. Daarom zijn alle symbolen en woorden, die de Werkelijkheid of God uitdrukken, vervat in OM.

OM is het geopenbaarde symbool van de ongeopenbaarde Werkelijkheid. Het is geen menselijke naam of letter of uitdrukking. Het was de eerste uitdrukking van het Ongemanifesteerde, voordat er enige schepping was. OM is daarom de aanduiding van je ware aard. Je bent het eeuwige, onvergankelijke Zelf (Atman), voorbij het lichaam, de geest en het intellect. Voorbij vorm, geboorte en dood. Je bent zelf de tijdloze Werkelijkheid, tijdelijk gevestigd in deze menselijke gedaante.

Er is niets in het heelal dat het oneindige Bewustzijn van je wezenlijke aard kan beknotten of begrenzen. Je bent in wezen de onkwetsbare, ongebonden, spirituele Werkelijkheid, bewegend in een tijdelijk aangenomen naam en vorm. Je bent het eeuwig stralende licht in de duisternis van Zelfvervreemding. Niets kan je raken, niets kan daarin verandering aanbrengen. Weet dit, voel het, wees het! Leid je leven vanuit dit innerlijk centrum midden in het grote mysterie van de schepping. Je bent het onveranderlijke Bewustzijn dat door niets en niemand kan worden vernietigd of veranderd.

Blijf daarom stevig geworteld in dit innerlijk centrum van je eeuwige bestaan. Zelfs als honderd of duizend moeilijkheden, problemen, pijn en lijden je overweldigen. Al deze zorgen en tegenslagen missen de kracht om je te raken. Handhaaf en bevestig je soevereiniteit elke dag, altijd, bij iedere stap die je zet. Alle tegenspoed zal zich oplossen en verdwijnen, zoals mist in de opkomende zon. Je mag worden omgeven door miljoenen kleine en grote kwellingen, wanneer je gevestigd bent in je ware, spirituele Bewustzijn, dan raken deze dingen je niet in het minst.

Leid je leven in absolute glorie, triomf en overwinning, want dat is je bestemming. Dat is de waarheid! Leef in het licht van deze waarheid. Leef steeds in de werkelijkheid die je bent. Alle voorbijgaande zorgen zullen dan van je wegvallen. Verander nooit iets aan dit stevig gevestigd zijn in je ware Zelf.

Het uitspreken van OM verheft je onmiddellijk tot het hogere vlak van je ware Bewustzijn. OM is een symbool, een krachtklank. Het verbant de duisternis en verdrijft onwetendheid. Het verbrandt alle onzuiverheid en geeft kracht, licht, vrede, en vreugde, die je wezenlijke, eeuwige en onveranderlijke aard zijn; Sat-Chit-Ananda (Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid). 

Met deze overweging kunnen we deze dag en alle komende dagen beginnen. OM is de beste ‘Goede morgen’, want niets is juister, niets is kostbaarder, waardevoller, wonderlijker en glorierijker dan dat.

Wees gevestigd in deze waarheid en overwin zo alle tegenslag in deze wereld. OM is het geheim van vrede te midden van verwarring, OM is het geheim van volmaakte vrede en vreugde te midden van alle beproevingen.

OM is de geheime sleutel tot triomf over het leven.

HARI OM TAT SAT.

Swami Chidananda.