Iedere ochtend samen mediteren

Iedere ochtend samen mediteren met mantra’s, japa, kirtan en Hanuman Chalisa.
Michiel en Janneke doen deze meditatie en kiertan serie thuis elke ochtend om 8.15u. We hebben de serie voor jullie opgenomen.


OM kaaram bindu samyuktam, nityam dhyaayanti yoginah
kaamadam mokshadam chaiva omkaaraaya namo namah.

OM, het hoogste woord, gekroond met de punt, waarover yogi’s altijd mediteren; wat alle verlangens vervuld en bevrijding schenkt; dit ‘OM’ verheerlijken wij telkens weer.

 

OM shri ganeshaaya namah
Die alle hindernissen opruimt
OM shri sharavanabhavaaya namah
Die eerlijk en oprecht is
OM shri sarasvatyai namah
Die wijsheid en inzicht in zich draagt
OM shri maha lakshmyai namah
Die weelde en welvaart is
OM shri durgayai namah
Die duurzaam en onbevreesd is
OM shri sadgurubhyo sivanandaaya namah
Groet aan de sadguru Sivananda
OM namah shivaaya
Die in wezen voorspoed is
OM namo naaraayanaaya
Die woont in ieders hart
OM namo bhagavate vasudevaaya
Die alle conditioneringen overstijgt
OM shri raam jay raam jay jay raam
Die altijd blijmoedig is

Hare raama hare raama raama raama hare hare
Hare krishna hare krishna krishna kriahna hare hare

Hari = wat alle lijden vernietigd; Raama = blijdschap; Krishna = zwart, waarheid, Bewustzijn

OM so ham
Dát ben ik (Bewustzijn)
OM shivo ham
Ik ben Shiva, voorspoed
OM sat-chit- aananda svarupoham
Ik ben Bestaan - Bewustzijn - Zaligheid

Gaayatri mantra

OM bhur bhuva svaha  tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayaat

Wij mediteren over het alles vervullende licht dat zelflichtend is en dat klaarheid geeft aan het gehele universum. Dat dit licht ons denken en handelen mag verlichten.

Japa

 

OM goem guravee namah
Mijn groet aan de spirituele leraar.
OM namo naraayanaaya
Mijn groet aan dát wat woont in ieders hart.
OM nama shivaaya
Mijn groet aan dát wat in wezen voorspoed is.
OM doeng doergaayee namah
Mijn groet aan dát wat duurzaam en zonder vrees is.
OM gang ganapatayee namah
Mijn groet aan dát wat altijd integer is.
OM sri hanumatee namah
Mijn groet aan dát wat handelt zonder eigenbelang.
OM aim saraswatyai namah
Mijn groet aan dát wat wijsheid en inzicht in zich draagt.

Hanuman chalisa

Sri guru charana saroja raja, nija manukuru sudhaari  bharanau ragubara vimala yasu, jo day aku phala chaari.
Bhuddhihina tanu jaanike sumirau pavana kumaar, bala buddhi vidyaa dehu mohi harahu kalesa vikaar.

 1. Jai hanumaan jnana gunasaagara, jai kapisha tihu loka ujaagara
 2. Raama duta atulita bala dhaama, anjani putra pavana suta naama
 3. Mahaavira bikarama bhajarangi, kumati nivara sumati ke sangi
 4. Kanchana barana birajaa subesaa, kaanana kundala kunchita kesha
 5. Hatha bajra au dhvajaa biraaji, kaandhe munja janeu saaji
 6. Sankara suvana kesharinandana, teja prataapa maha jaga vandana
 7. Vidyaavaana guni ati chaatura, raama kaaja karibe ko aatura
 8. Prabhu charitra sunibe ko rasiyaa, raama lakhana sitaa mana basiya
 9. Sukshma rupa dhari siyahi dikhaavaa, vikata rupa dhari lanka jaaraava
 10. Bhima rupa dhari asura samhaare, raamachandra ke kaja saamvaare
 11. Laaya sajivana lakhana jijaaye, sriraguvira harashi ura laaye
 12. Ragupati kinhi bahuta badaai, tuma mama priya bharatahi sama bhaai
 13. Sahasra badana tumharo yasa gaavai, asa kahi sripati kantha lagaavai
 14. Sanakaadika brahmadi munisaa, naarada shaarada sahita ahishaa
 15. Yama kubera digapaala jaha te, kavi kovida kahi sakai kahaa te
 16. Tuma upakaara sugrivahi kinhaa, raama milaya raaja pada dinhaa
 17. Tumharo mantra vibishana maanaa, lakeshvara bhaye saba jaga jaanaa
 18. Yuga sahashrara yojana para bhaanu, lilyo taahi madhura phala jaanu
 19. Prabhu mudrikaa meli mukha maahi, jaladhi laanghi gaye acharaja naahi
 20. Durgama kaaja jagata ke jete, sugama anugraha tumhare tete
 21. Raama duaare tuma rakhavaara, hota na aajnaa binu paisaare
 22. Saba sukha lahai tumhaari sharanaa, tuma rakshaka kahu ko dara naa
 23. Aapana teja samhaaro aapai, tino loka haka te kaapai
 24. Bhuta pisaacha nikata nahi aavai, mahaavira jaba naama sunavai
 25. Naasai roga harai saba piraa, japata nirantaran hanumata viraa
 26. Sankata se hanumana chudaavai, mana krama bachana dhyaana jo laavai
 27. Saba para raama tapasvi raajaa, tina ke kaaja sakala tuma saajaa
 28. Aura manoratha jo koi laavai, soi amita jivana phla paavai
 29. Charo juga parataapa tumhaaraa, hai parasiddha jagata ujiyaara
 30. Saadhu santa ke tuma rakhavaare, asura nikandana raama dulaare
 31. Ashta siddhi nav nidhi ke daataa, asa bara dina jaanaki maataa
 32. Raama rasaayana tumhare paasaa, sadaa raho ragupati ke daasaa
 33. Tumhare bhajana raama ko paavai, janama janama ke dukha bisaraavai
 34. Anta kaala ragupati pura jaai, jaha janama hari bhakta kahaai
 35. Aura devataa chitta na darai, hanumata sei sarva sukha karai
 36. Sankatakatai mitai saba piraa, jo sumirau hanumata balaviraa
 37. Jai jai jai hanumane gosaai, kripaa karahu gurudeva ki naai
 38. Jo sata baara paatha kara koi, chutahi bandi mahaa sukha hoi
 39. Jo yaha padhai hanumana chaalisaa, hoya siddhi saakhi gaurisaa
 40. Tulasidaasa sadaa hari cheraa, kijai naatha hridaya maha deraa

Pavana tanaya sankata harana, mangala murti rupa, rama lakhana sita sahita,
hridaya basahu sura bhupa.

Sri ram jay ram jay jay ram om, sita ram sita ram

Sarvam Brahmapanam

Anyataa sharanam naasti, tvameva sharanam mamaa
Tasmaat karunyaa bhavenaa, raksha raksha mahaaprabho

Kaayena vaachaa manasendriyairvaa, buddhiaatmana vaa prakrite svabhaavaat
Karomi yadyat sakalam parasmi, naaraayanaaye tisarmarpayaami

Tvameva maataa cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakhaa tvameva
Tvameva vidyaa dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva

Er is geen andere toevlucht dan Bewustzijn, enkel Bewustzijn is mijn toevlucht,
In Bewustzijn zelf is mededogen en bescherming, welke handeling ik ook verricht,
Gedreven door de krachten van de natuur, door dit lichaam, door het woord, het denken, de zintuigen, ik offer het aan de voeten van Bewustzijn.

Jij (Bewustzijn) bent mijn moeder, mijn vader, mijn verwant en metgezel,
jij bent mijn wijsheid en mijn welzijn, jij bent mijn alles.

Shanti mantra's

OM trayambakam yajaamahe sugandhim pushti vardanam
Urvaarukamiva bandhanam mrityor mukshia maamritaat

OM sarveshaam svastir bhavatu, sarveshaam shantir bhavatu
Sarveshaam purnam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu

OM sarve bhavantu sukhinah, sarve shantu niraamayaah
Sarve bhadraani pashyantu maa kashchid dukhabhagbhavet

OM asato maa sad gamaya, tamaso maa jyotir gamaya, mrityor maa amritam gamaya

OM purnamada purnamidam purnaat purnamudachyate
Purnasya purnamadaaya purnamevaavasishyate

OM shaanti shaanti shaanti

Loka samastah sukhino bhavantu

Wij vereren de drie-ogige die welriekend is en alle wezens voedt, moge hij ons verlossen van de dood, zoals de komkommer zich losmaakt van zijn rank, en ons onsterfelijkheid schenken.

Mogen alle wezens welzijn kennen en mogen ze allen vrede kennen,
mogen allen vervuld zijn en voorspoed kennen.

Mogen alle wezens gelukkig zijn, mogen ze allen vrij van ziekte zijn,
mogen allen het goede in anderen zien en mogen allen zonder zorgen zijn.

Leid mij van het onwerkelijke naar het werkelijke, van duisternis naar licht,
van dood naar onsterfelijkheid.

Dat is het geheel, dit is het geheel, uit het geheel is het geheel ontstaan,
als van het geheel een geheel wordt afgetrokken blijft er altijd een geheel over.

Vrede, vrede, vrede.

Moge het hele universum vervuld zijn met vrede en vreugde.